1. Toepasselijkheid

1.1.
De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna de ‘Koper’ genoemd, via de website https://shop.fixo.be.be, hierna ‘Website' of 'Verkoper’ genoemd, beheerd hetzij door Steven Willems, gevestigd te Veldekens 2 bus b, 9991 Adegem, met KBO nummer 0874.571.992. De mogelijke juridische entiteiten worden nader omschreven in art. 9.1”

1.2.
Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de ‘Koper’, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd.

1.3.
Hoewel deze Algemene Voorwaarden en de Website, net als zijn inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend opgemaakt voor in België woonachtige Kopers. Een koop kan pas gesloten worden op voorwaarde dat het leveringsadres in België gelegen is.

1.4.
De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

1.5.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij onverkort als bewijs of minstens als begin van bewijs.

1.6.

Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website of op nieuwsbrieven of andere verstrekte aanbiedingen, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan doch kunnen in hoofde van de Koper geen rechten scheppen indien de informatie onder al haar bovenvermelde vormen afwijkt van het besteld product.

1.7.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

2. Prijzen

2.1.
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW en eventuele taksen, maar exclusief verzendkosten.
De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 1.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

2.2.
Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.
Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt deze voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden.

2.3.
Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2.4.
De prijzen van verf worden berekend volgens 3 parameters (aantal stuks, de verpakking & de optie om Basis WIT of de optie om de verf te laten aankleuren). Wanneer de Koper bij bestelling "Basis WIT " aangevinkt heeft op de Website én een kleur aangevinkt uit de kleurcollectie, dan blijft de meerprijs voor het aankleuren van de verf verschuldigd aan de Verkoper. Bij weigering om de meerprijs te betalen aan de Verkoper wordt de bestelling bijgevolg geannuleerd.

3. Betaling, wanbetaling en protest

3.1.
Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
Kredietkaart (VISA, MasterCard) via Paypal en manuele bankoverschrijving.

De Verkoper kan de betalingsmogelijkheden voor bestellingen via de Website in de toekomst uitbreiden of beperken. Alle betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de Website.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden uw transacties ondersteund door Paypal. De e-commerceoplossing van de Payment Service Provider zorgt ervoor dat uw financiële gegevens in alle veiligheid worden verwerkt. Immers, de transactiegegevens worden versleuteld met SSL technologie (Secure Socket Layer). Om via deze SSL technologie te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. Voor betalingen via kredietkaarten brengt de Verkoper geen extra kosten in rekening.

3.2.
In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan behoudt de Verkoper zich het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van de Verkoper om te opteren voor de uitvoering in natura.

3.3.
Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn alle facturen, voor zover deze nog niet zouden zijn voldaan via voormelde betalingsmogelijkheden, betaalbaar op hun datum op de zetel van de Verkoper, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook.

3.4.
Klachten en protest tegen de factuur dienen schriftelijk en per aangetekende brief aan de Verkoper in het gekozen verkooppunt dewelke onder art. 1 nader werden gespecifieerd te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Koper geacht wordt de factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard.

3.5.
Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 250 euro en een maximum van 2.500 EUR, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten alsook om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven Koper.

4. Levering en leveringstijd

4.1.
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgehandeld. De leveringstermijnen worden evenwel enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of annulatie van de overeenkomst zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper.
Voor een levering aan huis streeft de Verkoper ernaar om bestellingen te verwerken binnen 14 werkdagen. Afhaling kan enkel na afspraak op Veldekens 2 bus b, 9991 Adegem.

4.2.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De Verkoper streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is kan de klant de koop ontbinden en zijn geld gerestitueerd krijgen.

4.3.
Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4.5.
Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft de Verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4.6.
De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen tenzij bij geldige toepassing van het verzakingsrecht zoals in volgende afdeling bepaald. Bij gebreke daarvan is de Verkoper gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie.

5. Recht van verzaking en ruiling

5.1.
De Koper kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming ( hierna aangeduid als “W.M.P.C” ) van 21 december 2013 binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen.

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. In geval de Koper zijn verzakingsrecht uitoefent, is hij verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij de Verkoper. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd naar Veldekens 2 bus B, 9991 Adegem, enkel en alleen via het voorziene retourdocument. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in de staat bevindt waarin de Koper deze heeft ontvangen, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het artikel.
Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Deze uitzonderingsclausule is van toepassing op de bestelling van aangekleurde verven en op behangpapier op maat. 

Indien de Koper van het verzakingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan zal de Koper direct overgaan tot terugbetaling indien aan voormelde voorwaarden werd voldaan. De Verkoper is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.
De eigendom van een product gaat pas op de Koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De Verkoper wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De Koper verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling.

7. Overmacht

7.1.
In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1.
De Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement . De Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

8.2.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel het Vredegerecht te Gent dan wel de Rechtbank van Koophandel te Gent, bevoegd. Enkel de Verkoper heeft forumkeuze.